Monday, 7 July 2014

TWG016| sleepytimejesse - ~ ̱o̅ p̬ ̔e n ̓e͒ d`͍ ͔̘᷊̙̉̍᷃͢

TWG turns two today! And to celebrate, sleepytimejesse has offered up a highly emotional, broken ambient release teeming with atmosphere, dread and serenity. 

Sounding almost like soundtrack to a giallo film crossed with a haunted tape deck, Goblin via Trent Reznor, sleepytimejesse carves out an 18 minute cascade sounding more like tonal poetry than anything else in the chiptune scene today. This release also does a good job of summarising TWG's long-held mission statement: esoteric music full of emotion, the experimental and the affective glued together. 

It's hard to describe a piece of work that is as much felt as it is heard, so instead, celebrate our anniversary with us by turning off the lights and the music up: it's definitely a journey worth taking. PS, your computer screen isn't broken. 

Grab the release here.

Tracklist:
1:̵͇̬͕̗᷈ͫ̊ͮͬ̽̚͡ ̝̤᷿͂́᷀̃ ͕͉̲̆͑̓ͅ ͕͉̲̆͑̓ͅ ͕͉̲̆͑̓ͅ ̝̤᷿͂́᷀̃ ̵͇̬͕̗᷈ͫ̊ͮͬ̽̚͡ ̝̤᷿͂́᷀̃ ͕͉̲̆͑̓ͅ
2:̢͊̽͏̝̑͠ ͍̤͇͇̅̂̈́ ̖̅ͬ̿͘͜͝ ̝̤᷿͂́᷀̃ ͕͉̲̆͑̓ͅ ̝̤᷿͂́᷀̃ ͕͉̲̆͑̓ͅ
3:̡̗͚̙̤ͭ͆͂͐̇̽͂̓͞ ͉͙͆̾᷄̕͘ ̵͇̬͕̗᷈ͫ̊ͮͬ̽̚͡ ̧͚᷿̇̈́̈́ͦ̃ͯ͝͠ ̥͑ͥ̃ͯ͠ͅ ̴̟̲̓ͦͦ͂ ͉͙͆̾᷄̕͘ ̗͚ͭ͆͂͐͞ ̴̟̲̓ͦͦ͂ ͖̟̓
4:̧͚᷿̇̈́̈́ͦ̃ͯ͝͠ ̖̬͙̅ͬ̿̎̏̆͘͜͜͟͝ ̰̱̞̖̔ͩ̏ ̘̯̣̂͛͘͜ ̞͊͆᷉͗̍͡ ̭̹͛ͥ̓᷃̚ ̝̤᷿͂́᷀̃ ̝̤᷿͂́᷀̃ ͕͉̲̆͑̓ͅ
5:̞͊͆᷉͗̍͡ ̧͚᷿̇̈́̈́ͦ̃ͯ͝͠ ̖̬͙̅ͬ̿̎̏̆͘͜͜͟͝ ̡͔̘᷊̙̤̉̍᷃̇̽͂̓͢  ̖̬͙̅ͬ̿̎̏̆͘͜͜͟͝ ̯͔͔̉ͣ̚͠
6:̖̬͙̅ͬ̿̎̏̆͘͜͜͟͝ ̖̬͙̅ͬ̿̎̏̆͘͜͜͟͝ ̵͇̬͕̗᷈ͫ̊ͮͬ̽̚͡ ̢͊̽͏ ̝̤᷿͂́᷀̃ ͕͉̲̆͑̓ͅ  ̝̤᷿͂́᷀̃ ͕͉̲̆͑̓ͅ
7:̝̤᷿͂́᷀̃ ͕͉̲̆͑̓ͅ ̝̤᷿͂́᷀̃ ͕͉̲̆͑̓ͅ ̖̬͙̅ͬ̿̎̏̆͘͜͜͟͝  ̝̤᷿͂́᷀̃ ͕͉̲̆͑̓ͅ
8: ͕͉̲̆͑̓ͅ ̯͔͔͕̩̤̻̉ͣ͗̚͠͝ ̭̹͛ͥ̓᷃̚ ̝̤᷿͂́᷀̃ ͕͉̲̆͑̓ͅ ̯͔͔͕̩̤̻̉ͣ͗͑̚͠͝ ̞͊͆᷉͗̍͡ ̭̹͛ͥ̓᷃̚
9:̗͚ͭ͆͂͐͞ ̴̟̲̓ͦͦ͂ ̢͖̟̓̄̈́͡ ͕͉̲̆͑̓ͅ ̯͔͔͕̩̤̻̉ͣ͗͑̚͠͝ ͕͉̲̆͑̓ͅ ̯͔͔͕̩̤̻̉ͣ͗͑̚͠͝ ̞͊͆᷉͗̍͡ ̭̹͛ͥ̓᷃̚ ̝̤᷿͂́᷀̃ ͕͉̲̆͑̓ͅ ̯͔͔̉ͣ̚͠
10:̢͊̽ ͍̤͇͇̅̂̈́ ̖̅ͬ̿͘͜͝ ̯͔͔͕̩̤̻̉ͣ͗͑̚͠͝ ̡͔̘᷊̙̤̉̍᷃̇̽͂̓͢  ̖̬͙̅ͬ̿̎̏̆͘͜͜͟͝ ̞͊͆᷉͗̍͡ ͕͉̲̆͑̓ͅ ̯͔͔͕̩̤̻̉ͣ͗͑̚͠͝
11:b᷉ l ọ ͟s s ȏ̜͘ m